top of page

מדברות עברית באב"ג

קורסי מדברות עברית עבור נשים בדואיות בנגב

קבוצה של נשים בחיג'אב יושבות ומדברות על מדרגות

"מדברות עברית באב"ג" הוא פרויקט המשכפל את תכנית הדגל שלנו, "מדברות עברית" עבור נשים בדואיות בנגב. פרויקט זה נפתח בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון בנגב ואג'יק-ניספד. באמצעות קורסים מעשיים בשפה העברית, נשים בדואיות רוכשות מיומנויות בשפה העברית, הנדרשות לשם גישה עצמאית לזכויות ושירותים חיוניים, ועל מנת לקדם את עצמן מבחינה אישית ומקצועית. עבור פרויקט זה, התאמנו במיוחד את ספרי הלימוד שלנו למרחב הנגב שבתוכו חיות ופועלות התלמידות.

פיילוט ראשוני של הפרויקט הקתיים ב-2021-2022 בקהילה הבדואית באל-זרנוק, וב-2022-2023 פתחנו שתי קבוצות חדשות בעיירה ח'ורה. בשנה הקרובה, אנחנו מתכננות לפתוח בין 4-5 כיתות בח'ורה ובמוקדים נוספים בנגב. 

שותפים/ות במדברות עברית באב"ג

לוגו של אג'יק
לוגו של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
bottom of page